استاندارد ISO22000

ISO22000, اخذ گواهینامه

ISO22000 اخذ گواهینامه ایزو

ISO22000, اخذ گواهینامه

ISO22000 , بعنوان سیستم مدیریت صنایع غذایی شناخته شده میباشد سازمان جهانی ایزو   باتوجه بعواقب ناشی ازمواد غذایی خطرناک استانداردی تدوین ، منتشر نمود تحت عنوان ایزو22000 بنام مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایزو22000 , ایمنی غذا باوجود خطرات غذایی خوراکی درنقطه مصرف هست ، خطرات ایمنی مواد غذایی درهرمرحله اززنجیره مواد غذایی ممکنه اتفاق بیفتد بنابراین ضرورت کنترل دارای اهمیت میباشد

ISO22000 , استاندارد بین المللی ایزو الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی رامشخص میکند شامل موارد ذیل میباشد :

ارتباطات تعاملی , interactive communication

سیستم مدیریت , system management

برنامه پیش نیاز , prerequisite programs

اصول  HACCP , HACCP principles

ایزو22000 , ارتباط درامتداد زنجیره غذایی ضروری میباشد تاتامین حاصل گردد تمام خطرات مربوط ب ایمنی مواد غذایی شناسایی ، بطور کامل درهرمرحله زنجیره غذایی کنترل میگردد بنابراین ارتباط بین سازمانها رادر زنجیره غذا بین صنایع بالا دستی همینطوربرقراری ارتباط بامشتری ، تامین کننده درمورد خطرات شناسایی شده کمک خواهد کرد

سازمان ایزو استاندارد HACCP  راجامع نمود سپس استاندارد ایزو22000 , تدوین همچنین منتشر کرد بنابراین سال 2005 میلادی سازمان ایزو مجوز صدور گواهینامه ایزو22000 , صادر نمود زین پس مراکز صدور گواهینامه , گواهینامه ISO22000  راجایگزین گواهینامه  HACCP  نمودند

ISO22000:2018   توسط فدرال بین المللی ایزو متن استاندارد ایزو22000 , سال 2018 میلادی دستخوش تغییراتی گشته منتها هنوز مورد تایید اعضاء سازمان ایزو نرسیده بنابراین همچنان موسسات صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو 22000:2005   صادر مینمایند .

 

ایزو22000 , شرکتهای اخذ کننده :

ایزو22000 , استاندارد بین المللی شناخته شده بطور سیستماتیک ایمنی مواد غذایی درهر زنجیره تامین ر ابررسی میکند

ایزو22000 , شامل اصول  HACCP  میگردد وتوسط سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001  , سازگار میباشد بنابراین مبنای ایده آل جهت اجرای سیستم جامع ، مقرون بصرفه جهت مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشد

ایزو22000 , سال 2005 میلادی تاسیس شد ، ایزو22000 بعنوان استاندارد پذیرفته شده درسطح جهانی میباشد سازمانها درهرجنبه ای ا ز زنجیره تامین مواد غذایی دخیل هستند ؛ قابل استفاده میباشد

ISO22000 , مولفه کلیدی جهت تضمین ایمنی مواد غذایی شامل ارتباطات تعاملی ، مدیریت سیستم ، اجرای برنامه پیشگیرانه وبررسی مستمر جهت بهبود سیستم میپردازد .

ایزو 22000 , توسط شرکتهای تولید مواد غذایی – شرکتهای بسته بندی مواد عذایی – کترینگهای زنجیره ای تامین مواد غذایی – شرکتهای تولید آشامیدنی – رستورانها – فست فود وهرسازمانی ک درگیر زنجیره مواد غذایی میباشد قابل اخذ میگردد

 گواهینامه ایزو 22000

 

ISO22000:2005 , مراکز صدور گواهینامه ایزو :

گواهینامه ایزو22000 , توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو بین المللی تحت اعتبار  IAF   همینطور مراکز صدور گواهینامه خصوصی توسط  CB  خصوصی صادر میگردد .

استاندارد ایزو22000 بعنوان استاندارد سازمان ایزو شناخته شده میباشد بنابراین کلیه مراکز صدور گواهینامه ایزو میتوانند گواهینامه ایزو22000 صادر نمایند

صدور گواهینامه ایزو22000 , مدت زمان اخذ گواهی نامه  ISO22000 , بستگی ب اعتبار مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو داشته چنانچه متقاقی خواهان اخذ گواهینامه ایزو بین المللی داشته میبایست  CB   تحت نظارت انجمن  IAF  راانتخاب نماید الزامات استاندارد ایزو توسط مشاور پیاده سازی گردد سپس ممیز الزامات راتایید کند بعد مرجع صدور گواهینامه منتخب توسط متقاضی اقدام مینماید جهت صدور گواهینامه  ISO22000  , متقاضی اخذ فوری گواهینامه ایزو , ISO22000   میبایست توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو22000 بنابراین هم زمان کمتری صرف گرفتن گواهینامه ایزو22000 میگردد واینکه کارفرما هزینه کمتری جهت اخذ گواهینامه ایزو22000 پرداخت میکند

 

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

 

مرکز ایران گواه بعنوان مرکز مشاوره اخذ  گواهینامه همراه متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو22000 از پیاده سازی الزامات ایزو تاممیزی همچنین صدور گواهینامه میباشد حتی چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه ایزو فوری اخذ کند مرکز ایران گواه نماینده 60  CB  صدور گواهینامه بوده باعث میگردد متقاضی  باتوجه ب سیاستهای سازمانی خود انتخاب نماید مرکز صدور گواهینامه ایزو جهت صدور گواهینامه ایزو22000

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو22000 توسط همکاران شرکت ایران گواه توسط شماره 02144769451-02144769456 بصورت رایگان امکان پذیر میباشد

باماهمراه شوید .......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند