اخذ گواهینامه IMS رایگان

نحوه گرفتن گواهینامه IMS گواهی IMS چیست مدرک IMS 02144769456

IMSگواهینامه

نحوه گرفتن گواهینامه IMS گواهی IMS چیست مدرک IMS 02144769456

 

IMS   چیست ؟

IMS    مخفف واژه لاتین   Integrated Management System   ترجمه فارسی سیستم مدیریت یکپارچه  میباشد  IMS   درحقیقت تعریف بین المللی نداشته صرفا مصرف داخلی دارد بداین معناکه  اصطلاح گواهینامه  IMS   شناخته شده درسطح بین المللی نمیباشد ماایرانیها گواهینامه  IMS   تعریف کردیم مسئولین مناقصات بدلیل نداشتن سطح فنی اطلاعات بمجموع گواهینامه  ISO9001   گواهینامه ISO14001      همچنین اخذ گواهینامه   OHSAS18001     مدرک  IMS    مینامند درواقع چنانچه مجموعه ای بتواند همزمان ساختار الزامات  سه استاندارد  ایزو9001  ،   ایزو 14001  ، همچنین اوهساس18001  پیاده سازی نماید عنوان میشود سازمان فوق موفق گردید الزامات سیستم یکپارچه مدیریت  IMS    پیاده سازی نماید همچنین موفق ب اخذ مدرک  IMS   گشته   

گواهینامه  IMS   همچنین مدرک  IMS   ساخته پرداخته خودما میباشد بنابراین سازمان جهانی ایزو   ISO     استانداری بنام  IMS    تدوین نکرده پس عنوان کردن اخذ مدرک  IMS   میتوان همان اخذ سه گواهی نامه  ISO9001:2015    ،    ISO14001:2015    ،     OHSAS18001:2007   همچنان   ISO45001:2018    ورژن جدید اوهساس 18001 باشد قابل توجه متقاضیان اخذ گواهینامه  IMS   اینکه بدلیل سوء استفاده برخی افراد همچنین موسسات صدور گواهینامه  بابت صدور گواهینامه  IMS  مبلغ دریافت میکنند حال آنکه گواهینامه  IMS   کاملا رایگان    پس ا زاخذ گواهینامه ایزو9001 ، ایزو14001 ، همچنین اوهساس18001 حتی ایزو45001 صادر میگردد بنابراین چنانچه واژه ای تحت عنوان اخذ گواهینامه  IMS   رایگان هنگام سرچ توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     برخوردیم منظور اینهست میبایست گواهی نامه ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس18001 باهم اخذگردد سپس صدور گواهینامه  IMS   امکانپذیر میباشد گاها لفظ مدرک  IMS   ، گواهی سیستم مدیریت یکپارچه همچنین گواهینامه  IMS   گفته میشود همگان منظور اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، 14001 همچنین  OHSAS18001   میباشد

مطالب بیشتر درمورد اخذ گواهینامه  IMS

گواهینامه IMS چیست چطور میتوان مدرک IMS گرفت

نحوه گرفتن گواهینامه  IMS   چگونه میباشد

گواهی نامه  IMS   همچنین مدرک  IMS   حتی اخذ گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت همانطورکه توضیح داده شد متقاضی میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس18001 درسطح سازمان پیدا سازی نماید سپس همزمان مدرک  IMS   بصورت رایگان صادر میگردد بنابراین متقاضی نیازی نیست بابت اخذ گواهینامه  IMS   مبلغی پرداخت نماید همچنین مدرک  IMS   ب تنهایی صادر نمیگردد حتما میبایست استاندارد ISO9001   ،   ISO14001   ،  OHSAS18001   پیاده سازی شود سپس مدرک  IMS   صادر میگردد متاسفانه طی مشاوره ب متقاضیان اخذ گواهی نامه  IMS    گزارش شده افراد سودجو مبادرت کردند ب صدور گواهینامه  IMS   همچنین اعلام کردند گواهینامه  IMS   تحت نظارت سازمان ایزو همچنین   IAF   ک کاملا دروغ محض بوده همانطورکه توضیح داده شد گواهینامه  IMS   ساختار جهانی نداشته صرفا توسط   CB   خصوصی صادرمیگردد

نحوه اخذ گواهینامه ایزو همچنین نحوه اخذ گواهینامه  IMS   جهت شزکتهای پیمانکاری همانند نحوه اخذ گواهینامه  ISO   میباشد کارفرما پس ا ز سفارش گواهینامه  IMS   همچنین مدرک   IMS    میبایست سطح پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 ، اوهساس18001 فراهم نموده البته پیاده سازی همچنین مستندات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس18001 توسط کارشناسان مرکز ایران گواه بصورت کاملا رایگان فراهم میشود  همچنین متقاضی اخذ مدرک  IMS   پس ا زتکمیل نمودن فرم قرارداد بابت پیاده سازی استاندارد ایزو میتواند درسترسی داشته باشد ب گواهینامه  IMS  ویا گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه  IMS

 

چه شرکتهایی میبایست گواهینامه  IMS   اخذ نمایند

 اخذ مدرک  IMS   نیاز موسسات وابسته ، شرکتهای پیمانکار نفت وگاز پتروشیمی ، مراکز پیمانکار راه وساختمان همچنین پیمانکاران شهرداری جهت شرکت درمناقصات متقاضیان اخذ گواهینامه  IMS   میباشند گواهینامه  IMS   نیاز مبرم تمامی شرکتهای فعال کارخانجات ساخت کالا و... میباشد بلحاظ اینکه چنانچه متقاضی تمامی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه  IMS   ر اپیاده سازی نماید درحقیقت الزامات استاندارد 9001 ایزو همچنین الزامات استاندارد14001 ایزو حتی الزامات استاندارد18001 اوهساس ر اپیاده سازی نموده هم ب رشد ونمو موسسات جهت سطح کیفی خود سازمان کمک نموده همچنین کمک شایانی جهت ارائه خدمات عالی همچنین ساخت کالا استاندارد عالی مینماید

کدام موسسات مدرک گواهینامه  IMS   صادر مینمایند

مراجع صادرکننده گواهینامه IMS   زیادی فعالیت میکنند همانطورکه گفته شد گواهینامه  IMS   توسط مراکز   CB   خصوصی صادر میگردد بنابر فعالیت حدود یکصد   CB   خصوصی مراجع فوق دارای سطح اعتباری یکسان بوده همچنین اخذ گواهینامه  ISO9001:2015   ،  ISO14001l2015   ،   OHSAS18001:2007    اخذ شده ا ز  CB   خصوصی سطح یکسانی داشته لازم بذکر میباشد اخذ گواهینامه ایزو ا ز مراجع صدور گواهینامه تحت نظارت  IAF    بالاترین سطح اعتبار اخذ گواهینامه ایزو میباشد بنابراین پیشنهاد میشود ابتدا متقاضیان اخذ گواهینامه  IMS   گواهی نامه سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس18001 خودرااز مراکز CB    تحت اعتبار  IAF   دریافت نمایند سپس اقدام ب اخذ گواهینامه  IMS   ا زمراکز  CB   خصوصی نمایند این امر توسط مرکز مشاوره ایران گواه براحتی قابل انجام شدن میباشد

هزینه اخذ گواهینامه  IMS   بسته ب انتخاب مرجع صادرکننده گواهینامه همچنین سطح اعتبار گواهینامه  IMS  صادرگشته متفاوت بوده همچنین مدت زمان اخذ گواهینامه IMS   بستگی ب انتخاب مراجع صدور گواهینامه  IMS  منتخب ا زسمت متقاضی گرفتن مدرک IMS   میباشد

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

متقاضیان اخذ گواهینامه  IMS   همچنین نحوه گرفتن مدرک  IMS   توسط موتور جستجوگر   WWW.GOOGLE.COM     بدنبال اهداف زیر هستند :

گواهی نامه  IMS  چیست

مدرک سیستم مدیریت یکپارچه چیست

مدرک  IMS  چیست

معنی لغوی  IMS  چیست

استاندارد  IMS  چیست

نحوه گرفتن گواهینامه  IMS   چگونه میباشد

نحوه گرفتن مدرک IMS   چگونه هست

اخذ رایگان گواهینامه  IMS

شرایط اخذ گواهینامه  IMS

ازکجا گواهی نامه  IMS   بگیرم

مراجع صدور گواهینامه ایزو

مراجع صدور گواهینامه  IMS

موسسات صدور مدرک  IMS   کجاهستند

IMS چیست وچگونه  IMS   بگیرم

مراکز مشاوره اخذ گواهینامه  IMS

تعریف IMS

فرق بین گواهینامه  IMS   وگواهی نامه  HSE

چه شرکتهایی میبایست گواهینامه ایزو بگیرن

چه شرکتهایی باید گواهی نامه  IMS  بگیرند

متقاضیان اخذ گواهی IMS  مدرک IMS   همچنین گواهینامه  IMS    ، گواهینامه  ISO  میتوانند ازطریق سایت شرکت ایران گواه  WWW.IRANGOVAH.COM    ،    WWW.IRANGOVAH.IR    همچنین ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    حتی طی 24ساعت شبانه روز ازطریق شماره تماس 02144769451-02144769456 ارتباط برقرارنموده بامشاوران مرکز سوالات خودرا جویا باشند

بامادرتماس باشید......

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند