اخذ فوری گواهینامه ایزو27001

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو27001 ISO27001:2013 02144769456

ISO27001

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو27001 ISO27001:2013 02144769456

ایزو27001 چیست ؟Information about ISO / IEC 27001:2013
صدور گواهینامه ایزو27001 ISO/IEC27001 ب موسسات امکان میدهد اطمینان خاطر برای مشتریان همچنین ذینفعان ایجاد نمایند ک امنیت اطلاعات خودرا مدیریت میکنند نسخه فعلی ایزو27001 مجموعه ای ا زالزامات استاندارد جهت یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) فراهم مینماید .
مدیریت امنیت اطلاعات ISO / IEC 27001 :
درمورد امنیت اطلاعات نمیتوانید ب سادگی مراقب باشید ، حفاظت ا زضوابط شخصی همچنین اطلاعات حساس تجاری بسیار حیاتی میباشد .
ISO27001 کمک میکند روشی قوی جهت مدیریت امنیت اطلاعات همچنین ایجاد انعطاف پذیری بکار ببندید .
ایزو27001 استاندارد شناخته شده بین المللی دارای چارچوب عالی جهت کمک ب سازمان تااز دارایی اطلاعاتی خود محافظت نماید
الزامات استاندارد ایزو27001 کمک مینماید بصورت متداول بررسی همچنین اصلاح نحوه انجام حفاظت اطلاعات ( حتی آینده ) ، ISO27001 محافظت مینماید ا زکسب وکار ، شهرت همچنین اطلاعات محرمانه سازمانها
استاندارد بین المللی ایزو27001 ISO/IEC27001 جهت مدیریت امنیت اطلاعات مفهوم فوق نحوه قرار دادن یک سیستم مدیریت امنیا اطلاعات ر امیدهد ک میتواند باتضمین ارزیابی مستقل شخص ثالث ر اکنار بگذارد همچنین منجر ب صدور گواهینامه ایزو27001 گردد
ایزو27001 ب سازمان اجازه میدهد بطور متداول تمامی اطلاعات محرمانه رابه حداقل رساند همچنین توسط استفاده ا زاستاندارد ایزو27001 شما میتوانید تعهد خودرابه جهانیان ثابت نمایید ، بهترین تجربه ر اقبول کنید ، مشتریان ، تامین کنندگان همچنین ذینفعان اطمینان دهید امنیت بکار شما بستگی دارد .
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو27001 میتواند شمارابعنوان تامین کننده ترجیح داده همچنین فرصت کسب وکار جدیدی برایتان ارمغان آورد . تمامی سازمانها مجموعه ای ازاطلاعات منحصر بفردی جهت مدیریت دارند بهمین دلیل میباشدکه ISO/IEC27001 بسازمان امکان میدهد خطرات خاص امنیتی شناسایی شده همچنین بهترین کنترل درمحل قرار گیرد
سیستم مدیریت امنیت ISO27001 شمارادرمقابل جریمه بزرگ ازدست دادن کسب وکار همچنین آسیب بشهرت خود محافظت مینماید سازمان میتواند انتظارات مشتری همچنین تامین کننده رافراهم نماید بنابراین توسط الزامات استاندارد ایزو27001 قفل بزرگی بروی اطلاعات محرمانه خود بگذارید
ایزو27001 بخشی ازخانواده ایزو27000 میباشد آخرین ویرایش استاندارد ایزو27001 سال 2013 توسط کمیته فنی سازمان ایزو منتشر گشت .
استاندارد ISO27001 توسط سازمان بین المللی http://WWW.ISO.ORG ایزو همچنین کمیسیون بین المللی الکتروشویی IEC تحت کمیته فنی ISO همچنین IEC مشترک منتشر شده .
الزامات استاندارد ایزو9001 بعنوان پیش نیاز استاندارد ایزو27001 نامیده میشود
متن استاندارد ایزو9001 بلحاظ تکمیل بودن حدود 70درصد متن استاندارد دیگر استانداردهای سازمان ایزو راتشکیل میدهد بنابراین ا ز ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع نامبرده میشود ب همین لحاظ چنانچه سازمان بخواهد اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو27001 بهتر میباشد الزامات استاندارد ISO9001 همراه باالزامات استاندارد ISO27001 یکجا پیاده سازی گردد

تاریخچه استاندارد ایزو27001  ISO/IEC27001:2013
استاندارد BS7799 طی سال 1995 میلادی اولین بار توسط BSI GROUP گروه استاندارد انگلستان بوجود آمد ، استاندارد BS7799 توسط دپارتمان صنعت تجارت دولت بریتانیا نوشته شده شامل چندین بخش منجمله مدیریت امنیت اطلاعات میباشد ، سال 1998 استاندارد BS7799 مورد بحث بین صاحبان استاندارد جهان قرارگرفت سپس سال 2000 میلادی توسط بنیاد سازمان بین المللی ISO تحت عنوان ISO / IEC 17799 انطباق لازم راپیدا نمود ، استاندارد ایزو17799 سال 2005 مورد بازبینی قرارگرفت سپس سال 2007 میلادی تحت عنوان ISO/IEC27002 درسری استاندارد ایزو27000 جای گرفت سپس سال 2013 میلادی جزئیات استاندارد ایزو27002 توسط کمیته فنی سازمان ایزو کامل گشت بنابراین ایزو27001 منتشر گشت

 

مزایای پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC27001:2013 ایزو27001
موسسات ، شرکتها همچنین سازمانها دارای اطلاعات امنیتی مخصوص خود سازمان میباشند اطلاعات امنیتی سازمان نباید ب بیرون درج پیدا نماید مدیریت سیستم امنیت اطلاعات ایزو27001 میتواند بصورت راه حل نقطه ای همانند قانون پیاده سازی گردد ، بداین لحاظ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو27001 تضمین کننده دسترسی اطلاعات فقط جهت افراد خاص تعریف شده میباشد
پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001 اطمینان خاطر بوجود میآورد جهت مدیران مجموعه درصورت لزوم اطلاعات طبقه بندی شده دردسترس افراد قرارگیرد
عدم خارج نمودن اطلاعات مربوط بهرگونه تکنولوژی طی ساخت محصول
مدیریت صحیح ریسکها ، هزینه
ایجاد محیط امن اطلاعاتی بین مدیران ، کارکنان
حداقل رساندن نواقص امنیتی
افزایش اطمینان مشتریان
بررسی سیستماتیک خطرات امنیتی بادرنظرگرفتن تهدیدات
طراحی ، پیاده سازی منسجم مجموعه

شرایط اخذ گواهینامه ایزو27001:2013 :
گواهی نامه ایزو27001 توسط مراکز ارائه دهنده خدمات استاندارد صادر میگردد متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو27001 میبایست ابتدا مشاور بگیرند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001 سپس بعدازتایید ممیز مرکز صدور گواهینامه ایزو ، مبادرت مینماید جهت صادرکردن گواهینامه ایزو27001
مدت زمان اعتبار گواهینامه ایزو27001 سه ساله بوده ک میبایست سالیانه ممیزی مراقبتی صورت پذیرد سپس تمدید گردد توسط مرجع صدور گواهینامه
سطح اعتبار گواهینامه ایزو27001 بستگی ب مرجع صدور گواهینامه داشته واضح میباشد چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو27001 مرجع صدور گواهینامه ایزو27001 انتخاب نماید ک تحت نظارت انجمن بین المللی IAF فعالیت نماید بالاترین سطح اعتبار بین المللی نیز میباشد
مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو27001 بستگی ب سطح اعتبار مرکز صدور گواهینامه همچنین ممیزی میباشد مطمئنا هرچه سطح اعتبار مرجع صدور بالاتر باشد سختگیری بابت صدور گواهینامه بیشتر بوده همچنین مدت زمان بیشتری طی شده بابت صدور گواهینامه ایزو27001 ، لازم بذکر میباشد مراکز خصوصی صدور گواهینامه ایزو ( CB خصوصی ) باسطح اعتبار پایین میتوانند بصورت حتی یکروزه مبادرت نمایند جهت صدور گواهینامه ایزو27001 فوری ، چنانچه متقاضی خواهان اخذ فوری گواهینامه ایزو ، اخذ فوری ایزو27001 باشد میتواند حتی بدون ممیزی همچنین بدون پیاده سازی مبادرت نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو27001
جهت اخذ گواهینامه ایزو27001 همچنین مراجع صدور ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو27001 ، مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو27001 همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001 متقاضیان میتوانند توسط شماره تماس 02144769451 – 02144769456 بامرکز مشاوره اخذ گواهینامه ملی ، بین المللی – ایران گواه درارتباط باشند .....

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو27001 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف زیر هستند :
کارشناس پیاده سازی الزامات ایزو27001
مشاور جهت پیاده سازی الزامات ایزو27001
مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو27001
اطلاعات درمورد استاندارد ایزو27001
تاریخچه ایزو27001
اخذ گواهینامه ایزو27001
شرایط اخذ گواهینامه ایزو27001
اخذ فوری گواهی نامه ایزو27001
هزینه اخذ گواهینامه ایزو27001
استاندارد ایزو27001 چیست
آخرین ویرایش استاندارد ایزو27001
اخذ گواهینامه استاندارد سیستم امنیت اطلاعات
استاندارد سیستم امنیت اطلاعات چیست

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGONAH.IR
https://www.iaf.nu/
https://iec.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/BS_7799

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند