اخذ فوری گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو9001 گواهی ISO9001 اخذ گواهینامه ایزو9001 02144769456

 ایزو9001

گواهینامه ایزو9001 گواهی ISO9001 اخذ گواهینامه ایزو9001 02144769456

گواهینامه  ISO9001    گواهی ایزو9001  ا زخانواده استاندارد ایزو9000 میباشد خانواده ایزو9000 ب جنبهای مختلف مدیریت کیفیت رسیدگی میکند ایزو9001 شامل استاندارد شناخته شده خانواده  ISO9000    میباشد استاندارد  ISO   راهنمایی همچنین ابزاری جهت استفاده شرکت همچنین سازمانهایی میباشد ک میخواهند اطمینان حاصل نمایند ، محصولات همچنین خدمات انها بطور متداول بانیاز مشتری مطابقت دارد

گواهینامه ایزو9001   ISO9001    بداین معنا میباشد ، سازمان الزامات استاندارد  ISO9001    ایزو9001 ر ابرآورده کرده سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت  (  QMS ) ر اتعریف میکند ایزو9001 ارزیابی میکند آیا سیستم مدیریت کیفیت شما مناسب همچنین موثر میباشد د رحالیکه شما مجبور هستید جهت پیشرفت سازمان خودتان شناسایی مخاطرات نموده همچنین جهت پیشرفت الزامات استاندارد ایزو9001 ر ااجرا نمایید .

سازمان ایزو  جهت پیشرفت سازمانهای اخذ کننده گواهینامه ایزو9001 طی سه مرحله ویرایش انجام داد جهت ارتقا سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001   آخرین ورژن استاندارد ایزو9001 سال 2015 میلادی تصویب شد

ISO9001:2015

ایزو9001:2015  ISO9001:2015    معیار سیستم مدیریت کیفیت ر اتعیین مینماید همچنین تنها استاندارد خانواده ایزو9000 میباشد ک میتوانند متقاضیان گواهینامه اخذ نمایند گواهینامه ایزو9001 میتواند توسط سازمان ، شرکت ، موسسات همچنین حتی کسب وکارکوچک صرف نظر ا ززمینهه فعالیت اخذ گردد د رحقیقت بیش ا زچند میلیون شرکت همچنین سازمان د ربیشتر کشورهای جهان دارای گواهینامه ایزو9001  ISO9001    میباشند

استاندارد ایزو9001 مبتنی برتعدادی ا زاصول مدیریت کیفیت میباشد ک شامل

تمرکز مشتری قوی

انگیزه همچنین مفهوم مدیریت عالی

رویکر فرآیند

بهبود مستمر

اخذ گواهینامه ایزو9001:2015   ISO9001:2015    سبب میشود مشتریان محصولات همچنین خدمات با کیفیت ، منسجم دریافت نمایند ک باعث پیشرفت کاری همچنین تعالی سازمان میگردد

استاندارد ایزو9001  ISO9001     د رواقع الزامات سیستم مدیریت کیفیت ر اتعیین مینماید ک کمک میکند تا کسب وکار همچنین سازمانها کارآمدتر همچنین باعث بهبود رضایت مشتری میگردد نسخه جدید استاندارد ایزو9001  ISO9001:2015      قابل مشاهده میباشد .

جهت مطالعه کلیات ایزو9001 توسط ویرایش 2015 ISO9001:2015 کلید نمایید

ISO      دارای طیف وسیعی ا زاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد ک مبتنی بر ایزو9001   ISO9001     میباشد همچنین سازگار بابخشها همچنین صنایع خاص هست شامل :

ایزو13485  ISO13485    استاندارد وسایل پزشکی

ایزو17582  ISO17582    استاندارد سازمان انتخاباتی د رتمامی سطوح دولت

ایزو22163   ISO/TS22163   سیستم مدیریت کسب وکار مورد نیاز جهت سازمانهای ریل

ایزو29001  ISO/TS29001     صنایع نفت ، پتروشیمی ، گاز طبیعی

ایزو90003    ISO/IEC90003   مهندسی نرم افزار

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 ISO9001:2015

اخذ گواهینامه ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت درحال حاضر بعنوان کواهینامه مادر توسط تمامی شرکتها موسسات مراکز تجاری اخذ میگردد متقاضیان بدنبال راهکاری جهت بدست آوردن سهم عظیمی ا زبازار تجارت همچنین کسب وکار متقاضی اخذ گواهینامه ایزو9001  ISO9001     سیستم مدیریت کیفیت میباشند

استاندارد ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع شناخته شده ک چنانچه مرکزی متقاضی دریافت گواهینامه ایزو دیگری باشد بهتر هست ابتدا الزامات استاندارد ایزو9001 ر اپیاده سازی نماید تا بتواند هزینه خودرا کاهش دهد بهمین دلیل همچنین رشد وتعالی سازمانها اخذ گواهینامه ایزو9001 متقاضیان زیادی دارد

اخذ گواهینامه ایزو9001 فوری متقاضیان بیشماری دارا هست بیشتر شرکتهای پیمانکاری د رحوزههای خدماتی نفت وگاز پیمانکاری مشاوره ای و.... جهت شرکت د رمناقصات خواهان اخذ گواهینامه فوری ایزو میباشند

مراکز صدور گواهینامه زیادی د رحال فعالیت میباشند ک اصطلاحا   CB     نامیده میشوند ک درسریعترین زمان ممکن گواهینامه ایزو9001 صادر مینمایند منتها مراکز صدور گواهینامه فوق مستندات بابت صدور گواهی نامه ب مشتریان خود ارائه نمیدهند ک ممکن میباشد متقاضی بمشکل برخورد نماید بنابراین اخذ گواهینامه ایزو فوری توسط مرکز ایران گواه همراه باالزامات استاندارد ایزو9001 همچنین لوح فشرده مستندات پیاده سازی استاندارد ایزو9001 ارائه میگردد .

جهت اطلاع درمورد مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 همچنین شرایط اخذ گواهی نامه ایزو9001 همچنین زمان وهزینه اخذ گواهینامه ایزو9001 متقاضیان میتوانند ا زطریق شماره تماس 02144769456 ارتباط برقرار نموده اطلاعات فنی ، حقوقی بیشتری ا زمشاوران مرکز بخواهند تابتوانند بهترین تصمیم جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 بگیرند .

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه ایزو

چرا ایزو9001

معرفی استاندارد ایزو ISO

ISO 9001:2015 ایجاب می کند که سازمان ها اسناد مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت را کنترل کنند. سوابق نوع خاصی از اسناد هستند و باید طبق بند 7.5 کنترل شوند. سازمانها باید رویه ای مستند برای موارد زیر ایجاد کنند: تأیید اسناد برای کفایت قبل از صدور.

اطلاعات مستند چیست؟

اصطلاح اطلاعات مستند به عنوان بخشی از ساختار سطح بالا (HLS) معرفی شد.
و اصطلاحات رایج برای استانداردهای سیستم مدیریت (MSS).

تعریف اطلاعات مستند را می توان در بند 3.8 ISO 9000 یافت.

اطلاعات مستند را می توان برای برقراری یک پیام، ارائه شواهدی از آنچه بود استفاده کرد
برنامه ریزی شده در واقع انجام شده است یا به اشتراک گذاری دانش.

در زیر برخی از اهداف اصلی اطلاعات مستند یک سازمان آمده است
مستقل از اینکه آیا یک QMS رسمی را اجرا کرده است یا خیر.

الف) ارتباط اطلاعات
- به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات و ارتباطات. نوع و وسعت
اطلاعات مستند به ماهیت محصولات سازمان و
فرآیندها، درجه رسمیت سیستم های ارتباطی و سطح
مهارت های ارتباطی درون سازمان و فرهنگ سازمانی.
ISO/TC 176/SC2/N1286 www.iso.org/tc176/sc02/public

ب) شواهد انطباق
- ارائه شواهدی مبنی بر اینکه آنچه برنامه ریزی شده بود واقعا انجام شده است.
ج) به اشتراک گذاری دانش

د) انتشار و حفظ تجارب سازمان. یک مثال معمولی می تواند a
مشخصات فنی، که می تواند به عنوان پایه ای برای طراحی و توسعه یک جدید استفاده شود
محصول یا خدمات

فهرستی از اصطلاحات و تعاریف رایج مربوط به اطلاعات مستند ارائه شده است
ISO 9001:2015 پیوست A.

لازم به ذکر است که بر اساس ISO 9001:2015 بند 7.5.3 کنترل اطلاعات مستند
الزامات، اسناد ممکن است به هر شکل یا نوع رسانه باشد، و تعریف "سند"
در ISO 9000:2015 بند 3.8.5 مثال های زیر را ارائه می دهد:
- کاغذ
- مغناطیسی
- دیسک کامپیوتر الکترونیکی یا نوری
- عکس
- نمونه اصلی

لینکهای مرتبط خارجی :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

WWW.ISO.ORG

لینک مرتبط داخلی :

WWW.IRANGOVAH.COM

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو فوری

اخذ مدرک ایزو9001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو9001

مدارک لازم جهت اخذ کواهینامه ایزو9001

ایزو9001 چیست

اخذ سریع گواهینامه ایزو9001

اخذ فوری گواهینامه ایزو9001 مورد تایید وزارت صنعت

اخذ گواهینامه ایزو فوری مورد تایید وزارت نفت

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان مورد تایید مسئول مناقصات

شرایط گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکت بازرگانی

شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت تولیدی

شرایط اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت دارویی

اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصه

ایزو9001

اخذ گواهی نامه ایزو9001 ورژن جدید

شرایط تمدید گواهینامه ایزو9001

 ISO9001

Certificates Iso9001:2015

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند