اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت AZ

شرکت AZ

 

 AZ

 

 

 

 

 

شرکت آز موفق شد گواهی نامه های ISO17025:2017 , ISO50001:2015 , ISO18788:2015 ر اکسب نماید.

شرکت آز تولید کننده روان کننده های موتور سیکلت ومحصول مراقبت میباشد.

استاندارد ISO17025 سیستم مدیریت آزمایشگاهی ,ISO50001سیستم مدیریت انرژی ,ISO18688سیستم مدیریت عملیات امنیتی میباشد.

 

 

 

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند