اخذ گواهینامه مشتریان

شرکت نیرو ارا اندیش

logo

شرکت نیرو ارا اندیش بعنوان یک شرکت طراحی ،مهندسی ،تامین ،نصب و راه اندازی تجهیزات برقی و ابزار دقیق موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مطابق با ISO45001:2018 و سیستم مدیریت بهداشت ایمنی محیط کار HSE-MS  و سیستم مددیریت یکپارچه IMS  شده است

مديريت شرکت با توجه به ديدگاه هاي اصولي ، فرایندها و فعاليت هاي خود را منطبق با الزامات استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت  و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مطابق با  و سیستم مدیریت بهداشت ایمنی محیط کارو سیستم مدیریت یکپارچه نموده و جهت پويايي اين سيستم ها سه اصل زير را پيوسته مد نظر قرار مي دهد:

١) بهبود مستمر

دستيابي به بهبود همواره يك هدف اصلي تلقي گرديده و به عنوان خط مشي دراز مدت شركت مورد توجه مي‌باشد.

٢) كيفيت، ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست مسئوليت همگان

براي هريك از پرسنل شركت ، در هر شغل و در هر سطح ، افزایش كيفيت كار و نتيجه مطلوب فعاليت ها ، رعایت موارد ایمنی و بهداشت شغلی و حفظ محیط زیست از اهميت خاصي برخوردار بوده و ارتقاء به سوی تعالی در هر یک از موارد مذکور از طریق خدمات "يكايك" كاركنان حاصل می گردد.

٣) تكنولوژي، توسعه و نيروي انساني

با استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مناسب و نيروهاي كارآمد و با انگيزه مي توان زمينه اطمينان از تعالی در کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را ايجاد نمود.

 

 

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند