مقالات مفید

اخذ فوری گواهینامه  ISO HSE جهت مناقصات

اخذ فوری گواهینامه  ISO HSE جهت مناقصات

اخذ فوری گواهینامه  ISO HSE جهت مناقصات، گواهینامه ایزو  گواهینامه  HSE  همینطور گواهینامه  IMS  مورد نیاز شرکتها جهت مناقصه میباشد حال اینکه چگونه شرکتها میتوانند گواهینامه مورد نیاز مناقصات خیلی سریع بگیرند , کمترین هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط چه مرجعی میباشد , آیا گواهینامه  ISO HSE IMS   فوری مورد تایید مسئولین مناقصه میباشد , هزینه اخذ گواهینامه  ISO HSE IMS   چقدر میباشد لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید

ISO HSE IMS    گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت مناقصه :

ایزو , شرکتهای پیمانکاری طبق مصوبه دولت میبایست یکسری امتیازات دریافت نمایند تابتوانند د رمناقصات برنده شوند یکی ا زمهمترین امتیازاتیکه جهت شرکتها لحاظ میشود دارا بودن گواهینامه ایزو شرکتها میباشد  شرکتهای پیمانکاری مخصوصا حوزه صنعت نفت وگاز ، پتروشیمی میبایست گواهینامه   HSE-MS   اخذ نمایند بعضا مسئولین مناقصات اعلام میدارند گواهینامه  IMS   جهت مناقصه نیاز دارند بنابراین متقاضیان بدنبال مراجع صدور گواهینامه  ISO   هستند تابتوانند خیلی فوری گواهینامه درخواستی مسئول مناقصه ر ادریافت نمایند حال توضیح مختصری پیرو گواهینامه شرکتها جهت حضوردرمناقصه نحوه دریافت گواهینامه توضیح داده میشود

گواهینامه ایزو مورد نیاز مناقصه , اخذ فوری گواهینامه ایزو , مرجع صدور گواهینامه ایزو :

ISO  گواهینامه جزو مهمترین مدرک شرکتها همینطور سازمانها میباشد سازمان بین المللی  ISO   جهت همگام سازی استاندارد بین جهانیان استاندارد تدوین ؛ منتشر مینماید جهت استفاده عموم معمولا شرکتها همینطور سازمانها مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 , اخذ گواهینامه ایزو14001 , اخذ گواهینامه ایزو45001 , چنانچه شرکتی بتواند هرسه استاندارد مذکورراپیاده سازی سپس اخذ نماید اصطلاحا اعلام میگردد سیستم مدیریت یکپارچه رعایت شده گواهینامه  IMS   جهت مناقصه صادر میگردد بنابراین گواهینامه  IMS   اعتبار بین المللی نداشته جزو استاندارد تدوین شده سازمان بین المللی ایزو نمیباشد ، پس گواهی نامه  IMS   ساخته پرداخته خودایرانیها بوده متاسفانه بلحاظ اطلاعات ناقص مسئول مناقصه اعلام مینماید متقاضی گواهینامه  IMS   جهت مناقصه ارائه دهد حال اینکه مجموع پیاده سازی الزامات ایزو سه استاندارد ISO9001:2015   , ISO14001:2015   , ISO45001:2018   بنام  IMS   سیستم مدیریت یکپارچه نامیده میشود

مرجع صدور گواهینامه  ISO   باسطح اعتبار متفاوتی درحال فعالیت میباشند حال اینکه بعضا متقاضی مبلغ بسیاری بابت صدور گواهینامه ایزو پرداخت میکند منتها گواهینامه ایزو اخذ شده مورد پذیرش مسئول مناقصه نمیباشد معمولا مشکلات متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو جهت مناقصه مورد پذیرش قرارگرفتن گواهینامه ایزو توسط مسئول مناقصه , اخذ فوری گواهینامه ایزو همینطور هزینه گواهینامه ایزو میباشد متقاضیان جهت اطلاع بابت مسائل فنی حقوقی بیشتر همچنین مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه  IMS    میتوانند توسط شماره مرکز ایران گواه ارتباط برقرار نموده اطلاعات کافی دریافت نمایند

مدرک  HSE-MS   جهت مناقصه , طرح  HSEPLAN    جهت مناقصه :

گواهینامه  HSE   بنام سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست توسط مسئول مناقصه تقاضا میشود حال اینکه گواهینامه  HSE-MS   خودیک مدرک جداگانه بوده کاملا متفاوت میباشدا ز گواهینامه  IMS    بنابراین متقاضیان میبایست مبادرت کنند گواهینامه  HSE   جداگانه اخذ نمایند مراجع صدور گواهینامه ایزو , گواهی نامه  HSE-MS   نیز صادر میکنند طرح  HSEPLAN   مربوطبه پروژه درحال کار میباشد معمولا میبایست  HSE PLAN   توسط افسر ایمنی تدوین گردد منتها اغلب شرکتهای مشاوره ای همانند شرکت ایران گواه طرح  HSEPLAN   آماده داشته دراختیار متقاضی قرار میدهد صدور فوری بدون حضور ممیز گواهینامه  HSE   توسط مرکز مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه انجام میگیرد بنابراین متقاضیان اخذ فوری گواهینامه  HSE   میتوانند جهت اخذ  HSE   فوری جهت مناقصه بامرکز ایران گواه ارتباط برقرار نمایند.

 

لینکهای مرتبط :

www.hse.gov.uk

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

متقاضیان اخذ گواهینامه فوری  ISO   همینطور اخذ فوری مدرک  HSE-MS   توسط موتور جستجوگر گوگل کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

اخذ فوری ایزو , اخذ فوری گواهینامه ایزو , اخذ سریع گواهی نامه  ISO   , شرایط اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصه , مدرک ارزان  HSE   جهت مناقصه , گواهینامه معتبر  HSE – MS   جهت مناقصات ,  HSE-MS   گواهینامه , هزینه اخذ گواهینامه  IMS  معتبر , چگونه میتوانم گواهینامه  IMS   بگیرم جهت مناقصه

مرکز ایران گواه , مشاوره و اطلاع رسانی اخذ گواهینامه ملی -  بین المللی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI   

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند