مقالات مفید

ایزو27001 چیست

ایزو27001 چیست

ایزو27001  رسما بعنوان  ISO / IEC 27001:2005   مشخصات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات میباشد .  ISO27001   چارچوبی شامل کلیه کنترلهای قانونی ، فیزیکی ، فنی درگیر ، طی فرآیند مدیریت ریسک اطلاعاتی سازمان میباشد .

ایزو27001 چیست وچرا نیازمند آن میباشیم :

ایزو27001 ,  ISO27001:2013   چهارچوب بهترین عملکرد درسطح بین الملل بوده جهت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISMS    شناخته شده میباشد .  ISO27001    محبوبترین استاندارد امنیت اطلاعات درسراسر جهان بوده .

ISO    مخفف سازمان بین المللی استاندارد سازی هست ، یعنی اینکه کلیه سازمانهاییکه گواهینامه ایزو27001 , اخذ میکنند همه بااستاندارد یکسان فعالیت میکنند .

IEC     مخفف کمیسیون بین المللی الکترونیک ؛ سازمانی غیرانتفاعی بوده ک مستقل فعالیت میکند .

ISO    همچنین  IEC    بطور مشترک کمیته فنی تشکیل داده استاندارد(های) فناوری اطلاعات ، ارتباطات همچنین فناوری مرتبط ر اتوسعه ، حفظ میکند .

گواهینامه   ایزو27001 نشان دهنده سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان متقاضی ؛ مطابق بااستاندارد(های) سازمان  ISO   , اجرا تعمیر نگهداری همینطور بهبود مداوم میباشد .

تاریخچه ایزو27001

ایزو27001 بعنوان استاندارد تدوین شده انگلستان 7799 طی سال 1995 منتشر شده شناسایی میشود ؛ استاندارد مدیریت اطلاعات 7799 ابتداتوسط  DTI   نوشته شده سپس اصلاحات بسیاری طی سال 2005 میلادی توسط سازمان ایزو صورت پذیرفته ، تبدیل شده ب استاندارد ISO27001    تاکمک نموده  اطلاعات حفظ گردد .

استاندارد 27001 توسط کمیته فنی ایزو باکمک  IEC   تدوین شده باعث امن ماندن دارایی (های) اطلاعاتی شرکتها ، سازمانها گشته .

ISO / IEC 27001:2013    ویرایش جدید استاندارد ایزو27001 بوده همینطور تغییرات ایجاد شده طی سال 2017 میلادی دربرگیرنده ویرایش 2013 میباشد .

ایزو27001 چه مزایایی داشته

مزایایی ایزو27001 ب کاهش امنیت اطلاعات ، محافظت بابت خطرات اطلاعاتی سازمان کمک خواهد کرد .

ایزو27001 , اینکه آیااطلاعات باارزش شماست ویا مشتریانیکه دارند ، امنیست ضعیف اطلاعاتی میتواند پرهزینه بوده . بسیاری الزامات  ISO27001   نیز مطابق باالزامات  GDPR   همینطور قانون حفاظت بابت داده (ها) هستند ؛ بطورکلی تضمین اطلاعات بسیاری بیشتری راارائه میدهند .

اجرای الزامات استاندارد ایزو27001 , ب مقامات نظارتی نشان داده سازمان شما امنیت اطلاعاتی راکه  دراختیار داشته جدی میگیرد وباشناسایی خطرات ، بهمان اندازه ک منطقی جهت رفع آنها صورت پذیرد ؛ انجام میشود .

ISO27001   ب پیروزی مشتریان جدید ، حفظ کسب وکار موجود کمک مینماید .

ایزو27001  ازآنجائیکه استاندارد  ISO27001   عالیترین تجربه بین المللی بوده ؛ باعث ایجاد امنیت اطلاعات نماید بین مشتریان شما بنابراین داشتن گواهینامه ایزو27001 باعث حفظ امنیت شغلی شما بین مشتریان میگردد .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو ارزان

ایزو20000 چیست

 

اخذ گواهینامه  ISO27001   

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو27001 توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM       بدنبال اهداف کلیدی کلماتی سرچ میکنند همانند :

اخذ گواهی نامه ایزو 27001 , ایزو27001 چیست , ISO27001   , اخذ گواهی ایزو27001 , استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات چیست , گواهینامه شخصی ایزو27001 , کامپیوتر اطلاعات امنیت اطلاعات ایزو27001 , هزینه اخذ گواهینامه ایزو27001 , مدارک لازم جهت اخذ  ISO27001   , پیاده سازی الزامات ایزو27001

پیاده سازی الزامات ایزو27001 بلحاظ همسو بودن با استاندارد ایزو9001 بنابراین پیشنهاد میگردد گواهینامه ایزو27001 همزمان باگواهینامه 9001 صادر شده تاباعث هدررفت منابع مالی نگردد .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو27001 چنانچه بدنبال گرفتن گواهی ایزو27001 هستید انتظار میرود نیاز(های) اصلی  ISO27001   برآورده سازید ؛ برخی شرکتها همچنین سازمانها ممکن تصمیم بگیرند خود الزامات ایزو27001 پیاده سازی نموده ونیازبه اخذ گواهینامه ایزو27001 نداشته ؛ نگرفتن گواهینامه  ISO27001   صرف پیاده سازی الزامات امنیت اطلاعات ممکن هست جهت پاسخگویی ب فشار داخلی جوابگو باشد منتها ارزش کمتری جهت ذینفعان داخلی همینطور خارجی داشته بطور حتم تضمین دارا بودن گواهینامه  ISO27001   جهت مناقصات دولتی خصوصی بسیار مهم بوده .

صدور گواهینامه ایزو ,  ISO27001  

گواهینامه ایزو27001 بعنوان استاندارد امنیت اطلاعات توسط مراکز صدور گواهینامه بین المللی همینطور مراجع صدور گواهینامه خصوصی صادر میگردد .

سطح اعتبار گواهینامه ایزو27001 بستگی ب مرجع صدور همچنین اعتبار مرکز صدور گواهینامه ایزو شده لذا چنانچه مرجع صدور تحت نظارت انجمن  IAF   گواهینامه صادر نماید بالاترین سطح اعتبار داشته .

لینکهای مرتبط :

  WWW.ISO.ORG

https://en.wikipedia.org/

WWW.ISOGET.ORG

WWW.IAF.EU

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند