پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو

پیاده سازی رایگان استاندارد ISO

 سازی رایگان استاندارد ISO min

 

پیاده سازی رایگان استاندارد ISO

پیاده سازی رایگان استاندارد  ISO جزو خدمات رایگان مرکز ایران گواه تحت نظارت شرکت هوداک سیستم فرتاک باشماره ثبت 557643 میباشد .

استقرار استاندارد ایزو سیستم مدیریت تضمین کیفیت درخواست بعضا شرکتهای بزرگ میباشد . شرکتها ، سازمانها جهت بهینه کردن خدمات همینطور رسیدن ب اهداف سازمانی نیازبه پیاده سازی استاندارد  ISO سپس اخذ گواهینامه ایزو داشته . لذامرکز ایران گواه بصورت رایگان خدمات مشاوره همچنین پیاده سازی ارائه میدهد . حال اینکه شرایط پیاده سازی استاندارد ایزو چیست , پیاده سازی رایگان استاندارد  ISO چگونه صورت میپذیرد .

 

پیاده سازی استاندارد ایزو :

استقرار پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت منجربه رشد همینطور تعالی سازمانها میگردد . جهت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO متقاضیان میبایست براساس پلن همچنین استراتژی شرکت قدم بردارند . لذا اولین قدم بابت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو تعیین استراتژی سازمان میباشد .

استراتژی سازمان جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو تو.سط مدیرن تصمیم گیرنده سازمان برمبنای پروسه زمانی یکساله بعنوان شروع بفعالیت سپس برنامه زمانی سه ساله تعیین میگردد . نکته قابل توجه بابت تعیین استراتژی اینکه حتما میبایست استراتژی برمبنای واقعیت باشد تاسازمان بتواند ب کمک استاندارد ایزو ب هدف تعیین شده برسد .

 

بیشتر بخوانیم :

برنامه استراتژی شرکتها جهت پیاده سازی ایزو چیست ؟

 

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو توسط کارشناس ایزو صورت میپذیرد لذا پس ا زمشخص شدن استراتژی توسط کارشناس ایزو میبایست فرم اهدافی تعیین گردد جهت رسیدن ب استراتژی تعریف شده . بصورت ساده یعنی اینکه سازمانها جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو میبایست پلن تعریف کرده ، لذا کارشناس پیاده سازی الزامات ایزو براساس پلن تعریف شده فرم اهداف سازمانی تهیه کرده .

اهداف تعیین شده میبایست برمبنایی برنامه ریزی شودکه سازمان بتواند استاندارد ایزو استقرار داده سپس شرایط ممیزی پاس نماید .

چارت سازمانی یکی ا زمهمترین مراحل پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو میباشد . بعداز مشخص شدن اهداف ، نیروهای کار همینطور وظایف هرنیرو مشخص شده لذا چارت سازمانی تشکیل میشود .

جهت پیاده سازی رایگان استاندارد  ISO چنانچه چارت سازمانی همینطور وظایف نیرو(ها) مشخص شد ، دستورالعمل اجرایی هرواحد ابلاغ شده . واحد(های) تصمیم گیرنده ممیزی میشوند عدم انطباق برطرف میگردد .

 

مدت زمان پیاده سازی استاندارد ایزو چقدر هست :

مدت زمان استقرار استاندارد ایزو بستگی ب تعداد نفرات سازمان ، گستردگی سازمان ، حتی تعداد استاندارد ایزو درخواستی سازمان داشته . نکته بسیار مهم جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو استراتژی ( پلن ) تعیین شده سازمان میباشد .

مدت زمان جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو بستگی ب اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو همینطور سطح سخت گیری مرجع صدور نیز داشته . لذا سازمانها میتوانند جهت پیاده سازی استاندارد ایزو بین یک ماه تا سهماه درنظر داشته باشند .

پیاده سازی رایگان استاندارد  ISO توسط مرکز ایران گواه درسطحی بوده ک سازمانها بتوانند گواهینامه ایزو دریافت نمایند . مسلما چنانچه مجمعه ای بخواهد بصورت مداوم الزامات استاندارد ایزو رعایت نماید حتما میبایست حداقل یک کارشناس ایزو درمجموعه داشته باشد سپس میتواند ا زمشاوره مرکز ایران گواه بلحاظ پیاده سازی استفاده کرده .

 

مراحل پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو :

تعیین استراتژی مجموعه درخواست کننده

مشخص شده اهداف سازمان بابت پیاده سازی الزامات ایزو

آموزش کارکنان جهت درک صحیح استاندارد

تشکیل چارت سازمانی برمبنای درخواست سازمان

مشخص شدن نظام نامه

ارائه دستورالعملها بابت اجرای استاندارد ایزو

ارائه چک لیستهای اجرائی جهت پیاده سازی

ممیزی داخلی واحد(ها)

برطرف کردن انطابق بین واحد(ها)

ممیزی پایانی

صدور گواهینامه ایزو

 

مطالب مرتبط :

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند