اخذرتبه ، رتبه پیمانکاری

رتبه رتبه پیمانکاری گرید گرید پیمانکاری اخذ صلاحیت پیمانکاری ساجات02144769456

 رتبه

رتبه رتبه پیمانکاری گرید گرید پیمانکاری اخذ صلاحیت پیمانکاری ساجات02144769456

 

تاریخچه سازمان برنامه و بودجه کشور ( ساجات )

سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) بمنظور هماهنگی فعالیتهای عمرانی همچنین لزوم تهیه برنامه جهت رشد اقتصادی ، اجتماعی سال 1316 شورای اقتصاد تشکیل شد . فروردین سال 1325 بموجب تصویب نامه هیات وزیران هیئت تهیه نقشه اصلاحی ، عمرانی کشور تشکیل گردید مرداد ماه سال 1325 هیئت عالی برنامه جهت رسیدگی ب برنامه ارائه شده توسط وزارتخانه بوجود آمد سپس سال 1327 سازمان برنامه جهت جلوگیری ا زمغایرات بین سازمانها بوجودآمد . توسط تصویب قانون برنامه وبودجه اسفند سال 1351 سازمان برنامه بدلیل انتقال وظیفه تهیه همچنین تدوین تمامی بودجه ( سازمان برنامه وبودجه ) ساجات نامیده شد  ازوظایف تعریف شده ساجات ( سازمان برنامه وبودجه ) رتبه بندی شرکتهای خصوصی ، پیمانکاری ، مشاوره جهت مناقصات دولتی میباشد . بنابراین رتبه بندی تمامی شرکتهای خصوصی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور ( ساجات ) صورت میپذیرد

جهت مشاهده تاریخچه سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) لینک ر اکلیک کنید .

 

چه شرکتهایی میبایست جهت مشارکت د رمناقصات رتبه اخذ نمایند :

سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی همچنین اجرایی کشور ر اعهده دار میباشد .

رتبه بندی ویاهمان گرید معیاری جهت طبقه بندی شرکتهای پیمانکاری توسط ساجات صورت میپذیرد

صلاحیت شرکتها جهت مناقصات دولتی همچنین انجام پروژه میبایست ازنظر توان فنی همچنین سوابق کاری ، توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) مورد تایید قرارگیرد چنانچه شرکت فوق موردتایید قرار گیرد موفق گردیده گواهی تشخیص صلاحیت ( اخذرتبه بندی ، اخذ گرید ) بگیرد .

 

رتبه ، گرید ، گواهی تشخیص صلاحیت توسط ساجات ب شرکتهای ذیل تعلق میگیرد :

پیمانکاران

مشاوران

طرح ، ساخت (  EPC )

انفورماتیک

انبوه سازان

 

رتبه بندی چگونه صورت میپذیرد :

سازمان برنامه وبودجه کشور ( ساجات ) شرکتها ر ابه 5 رتبه ا زبالابه پایین تقسیم نموده

رتبه 5 اولین درجه رتبه بندی میباشد ، چنانچه شرکتی خواهان اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) باشد میبایست ابتدا اقدام ب اخذ رتبه 5 نماید همچنین جهت ارتقاء رتبه میبایست قرارداد بیشتری ثبت نماید همچنین توان گرفتن قرارداد باقیمت بالاتر داشته باشد البته مسائل دیگر بابتارتقاء رتبه ا ز رتبه 5 ب رتبه 4 وجود دارد ک طی مقالات بعدی توضیح داده میشود

اخذرتبه 5 جهت تمامی شرکتهای پیمانکاری ، مشاوره ، EPC   ، انفورماتیک همچنین انبوه سازان صورت میپذیرد

گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه بندی ) با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت بوده درحقیقت گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) صادرمیگردد منتها گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ک بالفظ مجوز اداره کار هم نامیده میشود توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد لازم بذکر میباشد دولت جمهوری اسلامی ایران توسط سه نوع گواهینامه صلاحیت شرکتها جهت انجام پروژه دولتی ر امشخص نموده

رتبه ، گرید ، گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) صادر میگردد

تایید صلاحیت پیمانکاری ، مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد

 

اخذ رتبه ، رتبه بندی ، گرید ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ( خلاصه مطلب )

شرکتها میبایست جهت شرکت د رمناقصات دولتی همچنین نیمه دولتی یکی ا زسه نوع گواهینامه مشخص شده توسط هیئت دولت ر ادارا باشند

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ،گرید )

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط ساجات صادر میگردد اصطلاحا رتبه بندی همچنین گرید نامیده میشود ک بین رتبه بندی 5 تا 1 جهت رتبه شرکتها مشخص گردیده منتها گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جهت شرکتهای پیمانکاری صادر میگردد

گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ویاهمان گرید ) جهت 5 صنف ؛ رتبه پیمانکاران ، رتبه انفورماتیک ، رتبه مشاوران ، رتبه طرح وساخت همچنین رتبه انبوه سازان توسط سازمان برنامه وبودجه کشور صادر میگردد

 

متقاضیان اخذ رتبه ، اخذ گرید همچنین اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ رتبه پیمانکاری فوری

اخذ رتبه 5 پیمانکاری فوری

شرایط اخذ رتبه

مدارک لازم جهت اخذرتبه 5

رتبه توسط چه سازمانی صادر میگردد

مدت زمان جهت اخذ رتبه چندروز میباشد

گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهی صلاحیت پیمانکاری چه فرقی میکند

تفاوت گواهی صلاحیت پیمانکاری با گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری

چطور میتوان سریع گواهی صلاحیت پیمانکاری گرفت

رتبه به چه شرکتهایی تعلق میگیرد

چه شرکتهایی میتوانند گواهی صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند

سایت سازمان برنامه وبودجه

چه شرکتهایی میتوانند رتبه بگیرند

شرایط رتبه بندی چیست

رتبه بندی برچه اساسی صورت میپذیرد

 

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

https://www.mporg.ir/about

https://www.mcls.gov.ir/

http://www.aspt.ir/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند