اخذ فوری مجوز ادره کار ، گرید ، رتبه انفورماتیک

شرکتهایی که میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند – اخذ مدرک مجوز اداره کار 02144769456

 اداره کار

شرکتهایی که میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند – اخذ مدرک مجوز اداره کار 02144769456

 

مدرک مجوز اداره کار ( گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری )

هیئت دولت مورخ 08/11/1397 دستور العمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ر امصوب نمود سپس انتشار داد جهت اینکه تمامی شرکتهای فعال میبایست جهت شرکت درمناقصات دارای گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان مجوز اداره کار باشند . بنابراین یکی ازمهمترین مدارک جهت مناقصه داشتن گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) میباشد

لینک دستورالعمل اجرایی آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهی نامه مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادرمیگردد  متقاضیان اخذ گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری میبایست ب موارد ذیل توجه داشته باشند

  • گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار هم نیز نامیده میشود

  • گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه صادرمیگردد

  • گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت بوده

  • گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه HSE   متفاوت بوده

  • گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) دارای سه سال اعتبار میباشد

  • گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) حداقل سه ماه زمان میبرد تا اخذ گردد

  • گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) همچنین گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادرمیگردد ، سازمان برنامه وبودجه ساجات گواهینامه رتبه پیمانکاری ، گرید همچنین رتبه انفورماتیک صادر میکند بنابراین چنانچه شرکتی دارای رتبه ازساجات بوده نمیتواند درمناقصات شرکت کند مگراینکه بتواند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بنام مجوز اداره کار هم شناخته شده میباشد متقاضیان بیشماری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویاهمان مجوز اداره کار  ر ابا گواهینامه HSE   همچنین مدرک  HSE   اشتباه میگیرند البته هستندمتقاضیانی ک فکر میکنند بدلیل اینکه رتبه پیمانکاری دارند نباید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند درصورتیکه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری منوط ب داشتن رتبه پیمانکاری ، مدرک گرید و... میباشد حال اینکه چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهینامه HSE فوری جهت مناقصه

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری فقط وفقط توسط وزارت تعاونکارورفاه اجتماعی استانیکه شرکت ثبت گردیده صادر میگردد یعنی اساسنامه شرکت درهراستانیکه ثبت شده باشد میبایست متقاضی ازطریق وزارت تعاون همان استان اقدام نماید ب اخذ گواهینامه مجوز اداره کار همچنین شرکتهای مربوط ب امورآشپزخانه همچنین رستوران ، تعمیرونگهداری تجهیزات شامل شرکتهای پیمانکاری ، خدمات عمومی همچنین نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ وتکثیر میبایست گواهینامه مجوز اداره کار اخذ نمایند جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار متقاضیان میبایست چند مورد راتوجه داشته باشند

گرفتن تائیدیه طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار

عضویت درانجمن صنفی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی ، فنی مهندسی

اساسنامه همچنین روزنامه رسمی تاسیس شرکت

لیست بیمه پرسنل همچنین برگه پرداختی بیمه ، حقوق ومزایای افراد بیمه شده

قرارداد دفتر مرکزی ، افراد بیمه شده همچنین قرارداد پیمانها

مفاصاحساب بیمه همچنین قراداد چهار سال اخیر

اظهارنامه مالیاتی چهار سال اخیر

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چنانچه تمامی مدارک تکمیل باشد همچنین مشکلی بابت سایت اداره کار نباشد تقریبا بین دوماه تا چهار ماه زمان میبرد تا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادرگردد متقاضیان توجه داشته باشند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادرگشته همچنین چنانچه از سایت ، مرکز دیگری ، وزارت خانه دیگری صادرشده باشد مورد تایید نمیباشد . هستند افراد سودجوییکه اظهار مینمایند طی یک الی دوهفته نامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت میکنند ک صد البته کاملا اشتباه هست مورد بعدی اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بنام شرکت صادرشده بهیچ عنوان بنام شخص صادر نمیگردد همچنین شرکت میبایست دفتر فعال داشته تا بتواند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) اخذ نماید

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) خود میبایست اقدام نمایند جهت گرفتن مجوز اداره کار بداینصورتکه پس ا ز تکمیل نمودن مدارک میبایست وارد سایت وزارت تعاون شده مدارک رابارگزاری کرده شماره پیگیره پرونده خود رادریافت نمایند منتها برخی موسسات بدلیل نداشتن اطلاعات فنی همچنین کمبود وقت مجبور هستند امور مربوط ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ر ابسپارند ب مراکز مشاوره ، مرکز مشاوره ایران گواه علاوه بر اخذ گواهینامه ایزو فوری ، اخذ گواهینامه  HSE  جهت مناقصه ، اخذ گرید ، اخذ رتبه پیمانکاری ، اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ گرید برق ، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار مشاور متقاضیانن اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بصورت رایگان بوده حتی متقاضیان میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( اخذ مدرک مجوز اداره کار ) امور مربوطه ر ا ب مرکز ایران گواه سپرده مرکز ایران گواه صفر تاصد اخذ گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ر اخودبرعهده میگیرد

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGONAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

https://svcc.mcls.gov.ir/

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مدرک مجوز اداره کار ) توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ فوری مدرک مجوز اداره کار

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری فوری جهت مناقصه

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

اخذ گواهینامه مجوز اداره کار

اخذ گواهینامه  HSE   پیمانکاری

مراکز صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مرکز وزارت تعاون جهت صدور گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری

نامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مرکز مشاوره جهت اخذ فوری گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

دستورالعمل دولت جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

فرق بین گواهینامه  HSE   با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

فرق بین مجوز اداره کار و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند

جهت اطلاعات تکمیلی همچنین تشکیل پرونده جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باما همراه باشید .....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند