اخذ گواهینامه

مجوز اداره کار تایید صلاحیت پیمانکاری 02144769456

photo 2018 12 09 13 12 12

مجوز اداره کار تایید صلاحیت پیمانکاری 02144769456

گواهینامه مجوز اداره کار ، گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، شرایط گرفتن مجوز اداره کار ، مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه اداره کار ، شرایط لازم جهت اخذ مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری ،  کجا باید مجوز اداره کار بگیرم ، جهت گرفتن نامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیکار کنم ، جهت اخذ نامه تایید صلاحیت پیمانکاری کجا برم ، مجوز اداره کار چیست ، نامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ، گواهی نامه مجوز اداره کار جهت شرکت د رمناقصات ، نامه تایید صلاحیت پیمانکاری فوری جهت مناقصات ، جهت اخذ نامه مجوز اداره کار چیکار کنم و... کلمات کلیدی میباشد ، متقاضیان اخذ نامه مجوز اداره کار  ( تایید صلاحیت پیمانکاری ، تعیین صلاحیت پیمانکاری ) بدنبال راهکاری جهت گرفتن نامه مجوز اداره کار ویا همان نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( تائید صلاحیت پیمانکاری ) فوری جهت شرکت د رمناقصات میباشند ک ا زطریق سرچ موتور جستجوگر گوگل کلمات بالار امعمولا سرچ مینمایند .

گواهینامه مجوز اداره کار ( تایید صلاحیت پیمانکاری ) چیست ؟

مجوز اداره کار ( تائید صلاحیت پیمانکاری )  ب استناد ماده 2 آئین نامه امور پیمانکاری طی تاریخ 3/12/1388  توسط شورایعالی حفاظت فنی تدوین گردید همچنین طی تاریخ 5/3/1389 بتصویب وزیر کار واموراجتماعی رسید

  • تعاریف )

    • متقاضی :

شخص حقیقی همچنین حقوقی ک دارای تائیدیه صلاحیت لازم ا زمراجع قانونی وبراساس اسناد ویا مدارک پیمان ، بعنوان پیمانکار مسئولیت اجرای مفاد پیمان ر انیز برعهده دارد

  • تشخیص صلاحیت :

روندی میباشد ک د رآن پیمانکار ا زلحاظ ایمنی مورد بررسی همچنین ارزیابی قرار میگیرد

3-1  کمیته تشخیص صلاحیت :

کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار متشکل افراد ذیل میباشد

الف ) معاون روابط کار اداره کل تعاون ، کار همچنین رفاه اجتماعی استان بعنوان رئیس کمیته

ب ) بازرس کار منتخب همچنین دبیر جلسه

ج ) رئیس مرکز تحقیقات همچنین تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار استان ، د رصورت نبودن مرکز د  راستان یکی ا زبازرسان کار استان ب انتخاب مدیر کل

د ) نماینده کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان

ه ) نماینده تشکلهای کارگری استان باالویت نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی کمیتههای حفاظت فنی وبهداشت کار استان

4-1  کمیته تجدید نظر :

کمیته تجدید نظر متشکل افراد ذیل میباشد

الف ) مدير كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان

ب ) رئیس بازرسی کل استان

ج ) رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ک همان مجوز اداره کارهم نامیده میشود ( گواهی صلاحیت اداره کار ) با گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت بوده فقط ا زطریق اداره کل استان مربوطه ک آدرس شرکت متقاضی د راساسنامه درج گردیده قابلیت اقدام نیز دارا میباشد .

گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ک همان مجوز اداره کار جهت شرکتها ، موسسات کوچک همانند تهیه  همچنین توزیع غذا ، چاپ همچنین تکثیر امور فنی ، تاسیسات برودتی حرارتی ، فنی همچنین مهندسی ، امور رستوران همچنین بوفه ، خدمات عمومی ، نگهبانی ، حفاظت ، سرویسهای ایاب وذهاب ، خدمات فضای سبز اعطا میگردد موسسات مذکور جهت مناقصات حتما حتما ب گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز ادراه کار ) نیاز دارند

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( نامه مجوز اداره کار ) چطور صادر میگردد :

روند اجرایی تائید صلاحیت پیمانکاری

الف ) درخواست صدور گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ا زطرف پیمانکار ویا نماینده قانونی

ب ) ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( جهت اطلاع ا زمدارک فوق با شماره تلفن مرکز ایران گواه 02144769456 ، همچنین ب سایت مرکز ایران گواه  www.irangovah.com    بقسمت دانلود فرم مراجعه فرمایید )

ج ) بررسی مدارک ارائه شده

د ) بازدید ا زتجهیزات همچنین امکانات ایمنی پیمانکار همچنین ارائه گزارش ب کمیته توسط بازرس کار

ه ) د رصورتیکه مدارک ناقص بود ارجاع بمتقاضی جهت رفع نواقص

و ) صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

مقررات عمومی جهت صدور مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار )

پیمانکار مکلف میباشد د رصورت عقد قرارداد / پیمان جدید همچنین تغییر د رشرایط پیمان قبل شروع بکار نسخه تصویر مفاد پیمان ب اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان تحویل دهد

پیمانکار مکلف میباشد حداکثر 2 ماه قبا انقضاء مدت اعتبا رگواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار نسبت بتحویل مدارک بابت تمدید اقدام نماید

مسئولیت کارفرما همچنین پیمانکار د رخصوص انجام امور ایمنی ، هزینه مربوطه میبایست د رمفاد قرارداد  /  پیمان بصراحت ذکر گردد

موارد ابطال همچنین تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار :

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار طی شرایط زیر باطل میگردد

الف ) پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار

ب ) بروز حادثه منجر ب فوت د راثر عدم رعایت موارد ایمنی ا زطرف پیمانکار

ج ) بعدازابلاغ 3 بارکتبی

د ) عدم رعایت آئین نامه حفاظت همچنین بهداشت کار

ه ) افزایش آمار حوادث

و ) عدم استفاده وسایل همچنین تجهیزات فردی متناسب بنوع کار

چنانچه پیمانکار تصویر قرارداد / پیمان جدید ارائه ننماید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ب مدت 6 ماه تعلیق میگردد

متقاضیان اخذ گواهی نامه تائید صلاحیت پیمانکار ( مجوز اداره کار – گواهی صلاحیت پیمانکار ) میتوانند ا زطریق سایت وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی اقدان ب ثبت نام همچنین بارکزاری مدارک خواسته شده بپردازند ویا اینکه مرکز ایران گواه میتواند برحسب قرارداد پروسه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ، مجوز اداره کار انجام دهد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) متفاوت ا ز گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همچنین گواهینامه   hse     میباشد همچنین گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکار ممکن هست مجوز اداره کار ، گواهینامه تعیین صلاجیت پیمانکار همچنین مدرک تائید صلاحیت پیمانکار نامیده شود .

جهت کسب اطلاعات بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ، مجوز اداره کار ، مدرک صلاحیت پیمانکار ، همچنین گواهینامه بین المللی  ISO    HSE   CE   متقاضیان باتماس 02144769456  مشاوران مرکز اطلاعات فنی بیشتری د راختیار میگذارند تا شما عزیزان بتوانید بهترین تصمیم بابت اخذ گواهینامه ملی همچنین گواهی نامه بین المللی اتخاذ نمایید .

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار

گواهینامه ایزو

 متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ، مجوز اداره کار د رسایت جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM

  بدنبال هداف زیر میگردند :

 مجوز اداره کار چیست

گواهینامه مجوز اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

فرق بین گواهینامه مجوز اداره کار همچنین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ا زکجا بگیرم

جهت اخذ مجوز اداره کار ب کدام سایت مراجعه کنم

مراکز مشاوره جهت اخذ گواهینامه مجوز اداره کار

چه شرکتهایی میتوانند مجوز اداره کار اخذ نمایند

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

https://svcc.mcls.gov.ir/

WWW.GOOGLE.COM

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شرکتهایی که از ایران گواه گواهینامه گرفته اند